Home » Studia kognitywistyczne w IP UAM

Studia kognitywistyczne w IP UAM

Aktualne informacje znajdziesz w serwisie STUDIA na stronie psychologia.amu.edu.pl: LINK

 

Kognitywistyka (cognitive science) to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych.Kognitywistyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem m. in. takich procesów mentalnych jak: percepcja, no rx  reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja.

Korzystając z osiągnięć szerokiej gamy dyscyplin naukowych kognitywiści wypracowują własne metody, za pomocą których starają się rozwiązywać fascynujące zagadki umysłu, inteligencji, świadomości. Poszukują odpowiedzi na pytanie o to jakie mechanizmy – biologiczne, obliczeniowe bądź inne – stanowią bazę tego, co nazywamy „inteligencją”, pytają o rolę środowiska – od fizycznego, poprzez biologiczne, po kulturowe i społeczne – w kształtowaniu procesów poznawczych, analizują funkcje języka jako nośnika informacji i narzędzia komunikowania.

Źródłem inspiracji i bazą dla rozwoju kognitywistyki są, przede wszystkim, psychologia, biologia, informatyka, teorie sztucznej inteligencji, językoznawstwo, logika i filozofia. Jednakże z uwagi na swój multidyscyplinarny charakter kognitywistyka, czerpiąc z ich dorobku, analizuje problemy z wielu różnych perspektyw i posługuje się znacznie szerszym wachlarzem metod. Co za tym idzie, kognitywistyka jest nauką inną niż wymienione tradycyjne dyscypliny.

Stąd też i studia z kognitywistyki zostały zaprojektowane tak, aby ich absolwent dysponował nowoczesnym wykształceniem, łączącym elementy nauk humanistycznych i społecznych z wiedzą informatyczną i przyrodniczą, a jednocześnie wykraczającym poza tradycyjne podziały między naukami. Studia dostarczają unikalnego, spójnego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji, który obejmuje problematykę kognitywistyczną, rozproszoną do tej pory między kilka dyscyplin: zagadnienia sposobu funkcjonowania umysłów, narzędzi poznawczych, fundamentów komunikowania się między podmiotami (tak ludźmi, jak i maszynami), zarówno z perspektywy fenomenologicznego opisu tych zjawisk, ich podstaw neurofizjologicznych, jak i z perspektywy obliczeniowej (logicznej).

Absolwenci kognitywistyki mają zdobyć przygotowanie zarówno do pracy naukowo-badawczej, jak i do pracy w instytucjach i organizacjach działających w różnych dziedzinach życia publicznego – od administracji publicznej po przemysł. Wiedza kognitywistyczna przydaje się wszędzie tam, gdzie realizowane są zadania związane z zagadnieniami stymulowania rozwoju poznawczego, projektowania rozwiązań w zakresie komunikowania społecznego, czy też usprawnień w komunikacji w systemie człowiek – komputer. Absolwent kognitywistyki jest w stanie zarówno korzystać z wiedzy i umiejętności z dziedziny poszczególnych dyscyplin bazowych, jak i  rozwiązywać problemy multidyscyplinarne, wymagające na przykład wiązania wiedzy psychologicznej z informatyką i teoriami sztucznej inteligencji czy biologii z językoznawstwem i filozofią.

 

Program studiów

Programy studiów, sylabusy

 

Niezbędnik studenta I roku (PDF)

 

Egzamin magisterski

Zasady przeprowadzania egzaminu, zestaw pytań, niezbędne dokumenty

 

Rekrutacja

Studia z kognitywistyki prowadzone są w trybie dziennym (5-letnie studia magisterskie). O wyniku postępowania rekrutacyjnego decyduje konkurs świadectw.


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *